တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
သွ်မ္းျပည္အလယ္ပုိင္းေဒသမွာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာဗမာစစ္တပ္၏မုဒိန္းက်င့္မွဳကုိရွမ္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ.ရွဳတ္ခ်

SWAN denounces Burma Army build-up and rape in central Shan State http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=41989974&access_key=key-ccbg18geef0vaf06kj0&page=1&viewMode=list

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: