တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

“ျမန္မာ” အစား ”ဗမာ”ကုိသာသုံးႏွဳန္းဖုိ.နယူဇီလန္အစုိးရသေဘာက်

စစ္အစုိးရတရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကုိအသိအမွတ္မျပဳသည့္အေနနဲ.နယူဇီလန္အစုိးရက ”ဗမာ” ကုိသာသုံးႏွဳန္းဖုိ.ပုိမုိသေဘာက်ေနတယ္လုိ.ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး မူေရ မက္ခ္ကူလီ ကေျပာဆုိသည္၊ ”ျမန္မာ“ဆုိသည့္နာမည္ဟာစစ္အစုိးရကေျပာင္းလဲထားတာျဖစ္ျပီးအတုိက္အခံအင္းအားစုအမ်ားစုမသုံးႏွဳန္းၾကဘူးလုိ.ေျပာပါသည္၊

Updated at 10:47 am today

The Government has accepted a recommendation from Foreign Affairs Minister Murray McCully to change New Zealand’s position on Myanmar, the country also known as Burma.
Mr McCully says the Government’s preferred name is now Burma, signalling, he says, that New Zealand refuses to recognise the legitimacy of the ruling military regime.
Mr McCully says the name Myanmar was promoted by the military junta and most opponents of the regime refuse to use it.
For that reason, he says Burma is the appropriate name.
But, Mr McCully says the Government’s position still allows for the use of the name, Myanmar, where it’s recognised as such.
At the United Nations, Myanmar is recognised as that country’s official name.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: