တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

အျပင္းထန္ဆုံးတုိက္ပြဲဟုဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာလာပြယ္ေျပာၾကား၊ဘက္စုံစစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ရန္အခ်ိန္တန္ျပီ

DKBA and Burma troop situation 122110 by Ethnic Voice of Burma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: