တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

စစ္ေခြးေတြသြားရွဳပ္ေနေသာကခ်င္မေနာပြဲေတာ္အခါသမယ

ေအာက္ကဖဲၾကဳိးျဖတ္ေနသည့္ေခြးကေျမာက္ပုိင္းတုိင္းေခြးဌာနခ်ဳပ္မွေခြးတုိင္းမွဴးေခြးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ဆုိသူျဖစ္သည္၊ဒီေခြးေတြကကခ်င္လူထုမ်ား မဖိတ္ၾကားဘဲလာေဟာင့္သြားသည့္အက်င့္ပါေခြးအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္ဟုတုိင္းရင္းသားအသံမွသတင္းရရွိပါသည္၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: