တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ဗမာစစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွာေထာင္က်ဦးမည့္ျပည္သူ.အမတ္မ်ား၏ဘဝ

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္းကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဤ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးကို ထိခိုက္ျခင္း၊ အျခားဘာသာသာသနာကို ပုတ္ခတ္ေျပာ ဆိုျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေပါက္ၾကားေစျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အက်င့္ စာရိတၱ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း စသည့္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမွအပ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္၊ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္ဟု၊အဆုိပါနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: