တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ (၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံ)

Tuesday, 18 January 2011 10:14 ႏီုင္ေငြသိမ္း (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာမွရယူသည္)

သမုိင္းမွတ္တိုင္မ်ားအရ ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၄၆-ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၆-မွ-၂၈) ရက္ေန့ထိ ရွမ္းျပည္စည္ပင္ သာယာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမကိစၥအဝဝတုိ့ကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေသာအစည္းအေဝးကို ပထမ ပင္လံုညီလာခံဟုသတ္မွတ္ခဲ့ျကသည္။ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၂)ေန့တြင္ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းပင္လံုၿမိဳ့ေလးတြင္ ဗမာျပည္မကိုယ္စားျပဳ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ ဒုတိယဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးရွမ္းျပည္မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄) ေယာက္ (ရွမ္းေစာ္ဘြားကုိယ္စားလွယ္-၇-ဦးႏွင့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္-၇-ဦး)၊ ကခ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ေယာက္ႏွင့္ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ (၃) ေယာက္တုိ့သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျကသည္။ ထုိေန့ကုိ ျပည္ေထာင္စုေန့ဟု (ဖဆပလ) လက္ထက္မွစ၍ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ယေန့ န-အ-ဖ လက္ထက္ထိတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစာခ်ဳပ္ကို (၂၀) ရာစုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚအတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္အခါသည္ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေျပာင္းသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က (၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဟု အမည္ကင္ပြန္းတပ္၍ မွဲ့ေခၚသည္မွာ ေလ်ာ္ကန္သည္ဟုခံယူပါသည္။ ထုိ့ေျကာင့္ယခုက်င္းပမည့္ညီလာခံကို (၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဟု သံုးစြဲျကပါစုိ့။ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမွာ-
(၁) ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ ပင္လံုညီလာခံကို အာဏာရ ဖဆပလ အစိုးရကက်င္းပသည္။
(၂) ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၂) တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးေသာညီလာခံတြင္ ရွမ္း၊ကခ်င္၊ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား      တက္ေရာက္ၿပီး ေအာက္ပါအေရးႀကီးေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပရလွ်င္-

(က) သေဘာတူညီခ်က္ (၁) မွ (၄) အထိမွာ ေတာင္တန္းေဒသမွကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုေတာင္တန္းသားမ်ားညီၫြတ္ေရး အဖြဲ့မွေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ဘုရင္ခံ၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုဌာနလက္ကိုင္ မရွိေသာေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ခန့္ထားရမည္။
(ခ) နယ္စပ္ဆိုင္ရာအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အခြင့္အာဏာကို ေပးအပ္ရမည္။
(ဂ) အဆိုပါပုဂိၢဳလ္ႏွင့္လူမ်ဳိးႏွစ္ဦးအား ဒုတိယအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ခန့္ထားရမည္။
(ဃ) နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြက္နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျပည့္အဝရရွိေစရမည္။
(င) ပူးေပါင္းထားသည့္ ျမန္မာျပည္အတြင္း သီးသန့္ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုကို ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ဗန္းေမာ္ခရိုင္တုိ့ပါဝင္ရမည္။
(စ) နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏နယ္သူနယ္သားတုိ့သည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္အေျခခံအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

ပင္လံုညီလာခံ၏အဓိကအေျကာင္းမွာ ျပည္မေခၚ (Minislrial Burma) ႏွင့္ေတာင္တန္းသားတုိ့လြတ္လပ္ေရးကိုအတူတကြ ယူျကရန္ျဖစ္သည္။

ပထမတုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁ဝ)ရက္မွ (၁၈)ရက္ထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ၎ေန့တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏စာျဖင့္ေရးထားေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား (Agrement in Writng) ကုိသာမက စာျဖင့္မေရးထားေသာ္လည္း ထုိသေဘာတူညီခ်က္ကိုျဖစ္ေစခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရအရ (Agrement in Spirit) ကို ေလးစားလိုက္နာမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေလးနက္တည္ျကည္စြာေျပာခဲ့ပါသည္။

သုိ့ေသာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄)ရက္ေန့တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံမွအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကုိ ျပင္ဆင္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳ လြတ္လပ္ေရးေျကညာခဲ့သည္။ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေျကညာၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္ထိႏွစ္ေပါင္း (၆၂)ႏွစ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာေျပာင္းလဲလာေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္တန္းတူေရး သည္ေမွးမိွန္ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးရရွိရန္အတြက္ ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒပ (လက္နက္ကိုင္) တုိက္ပြဲမ်ားယခုထက္တုိင္ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနပါ သည္။ ဗမာအပါအဝင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးသည္ တုိင္းရင္းသားညီၫြတ္ေရးအတြက္ညွိႏိႈင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ ေသာ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္သည္ေပ်ာက္ကြယ္လုမတတ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိစိတ္ဓါတ္ကိုျပန္လည္ႏုိးဆြအသက္သြင္းရန္လိုအပ္လာပါ သည္။

ယခုအခါလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ဦးေဆာင္သည့္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္၊တုိင္းရင္းသား မ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ျကသည့္မ်ဳိးခ်စ္ႏုိင္ငံေရးရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ညွိႏိႈင္းစုေပါင္း၍ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံေခၚယူရန္ဆႏၵျပဳ ပူးတြဲ ေက်ညာခ်က္ ကေလးၿမိဳ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေက်ညာစာတမ္းကို ၂ဝ၁ဝ-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၂၄) ရက္ေန့တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ထုိေက်ညာခ်က္သည္ နအဖကိုထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္တုိက္ခုိက္ရန္မဟုတ္ပါ။ ယခင္ပင္လံုညီလာခံအတုိင္း ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ (ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္) ျပန္လည္ ရွင္သန္ေရးကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အာဏာရ (နအဖ) အပါအဝင္ေတြ့ဆံုကာအမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ အျပဳသေဘာညွိႏိႈင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုက်င္းပရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာပင္လံုညီလာခံႏွင့္ မတူကြဲျပား ခ်က္မွာ ယခင္ပင္လံုညီလာခံသည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ခ်င္းတုိ့သာတက္ေရာက္ခဲ့ျက သည္။ ၎ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံ၏အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ျပည္မႏွင့္တြဲ၍တၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေရးယူရန္ျဖစ္သည္။

ယခုက်င္းပရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကေလးၿမိဳ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဗမာအပါအဝင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုးပါဝင္ေသာ ညီလာခံျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္လည္းမဟုတ္၊ ခြဲမထြက္ေသာစစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္သည္။ မည္သည့္အဖြဲ့အစည္းႏွင့္မွ် ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္တုိက္ခိုက္ရန္မဟုတ္၊ နအဖ၊အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ့ခ်ဳပ္၊တုိင္းရင္းသားအင္အားစုႏွင့္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ျဖစ္သည္။ဤလုပ္နည္း လုပ္ဟန္သာလွ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ရပ္ျဖစ္မည္ဟု ယုံျကည္ပါသည္။

ႏိုင္ေငြသိမ္း
(မြန္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: