တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ


သမၼတနဲ.ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကုိကုိယ္စားမျပဳေၾကာင္းကန္.ကြက္ဆႏၵျပသရမည္ေနာက္ခံအေၾကာင္း၊

အာဏာရွင္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကေနလူမွဳေရးအသင္းၾကံ.ဖြတ္ျဖစ္လာတယ္၊ၾကံ.ဖြတ္အသင္းကေနၾကံ.ဖြတ္ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္လာတယ္၊ ၾကံ.ဖြတ္ပါတီကေနအစုိးရအမည္ခံသမၼတ၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္လာတယ္၊အေရာင္ေလးေရာင္ေျပာင္းတတ္တဲ့ပုပ္သင္းညဳိအမ်ဳိးအစား စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြပဲျဖစ္တယ္၊ဘာမွမထူးဘူး၊ဒီအပုပ္ထဲကေနဒီပဲေတြပဲ။


သမၼတရာထူးနဲ.ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးရရွိသူမ်ားကတုိင္းရင္းသားေဒသဖြံ.ျဖဳိေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ေလာ၊

ယူနီေဖာ္ခြ်တ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျပီးသတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးအမိန္.ေပးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္၊ဒီျဖစ္ရပ္ကုိအားလုံးကအသိပင္ျဖစ္သည္၊ဒါေၾကာင့္၊တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္အတက္အဆင္းလုပ္ရဲမွာမဟုတ္ဘူး၊လုပ္ၾကံခံရမွာကုိေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ေနၾကတယ္၊ဖြံ.ျဖဳိတုိးတက္ေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ.ပဲေျပာေျပာ၊ဘာညာဘာညာပဲေျပာေျပာတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသကုိဆင္းရဲမွာမဟုတ္ဘူး၊ဆင္းလုိ.ရွိရင္လည္းျမဳိ.ၾကီးမွာလုံျခဳံေရးထူထပ္စြာနဲ.ပဲဆင္းရဲမွာျဖစ္သည္၊ဆင္းလုိ.ရွိရင္လည္းအခ်ိန္မေရြးေခါင္းေပါက္ႏုိင္တဲ့အေျခအေနရွိေနပါသျဖင့္သမၼတ၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ပါလ်က္တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကုိကုိယ္စားမျပဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေဒသဖြံ.ျဖဳိေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါ၊

ယူနီေဖာင္ခြ်တ္ဗမာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားခြင့္လြတ္ႏုိင္မည္ေလာ

ခြင့္လြတ္ႏုိင္စရာအေၾကာင္းလုံးဝမရွိပါ၊ဆယ္စုႏွစ္(၅၀)နီးပါးၾကာေအာင္တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား၏ဘဝ၊သူတုိ.ရဲ.အလွနဲ.အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ားကုိနစ္တက်ဖ်က္ဆီးလာခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္၊ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့သူသည္းေခြးစသည့္တိရိစၦာန္ေတြရဲ.စိတ္ဓါတ္ထက္္ေအာက္တန္းက်လြန္သည္၊ဒါေၾကာင့္၊ဒီလူေတြကုိေသသြားရင္ေတာင္တိရိစၱာန္တစ္ေကာင္ကုိသတ္တဲ့အျပစ္ေလာက္မေရာက္ပါ၊

တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဘာကုိလုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း

စစ္အာဏာရွင္ကတဆင့္ၾကဳိးကုိင္းျပီးသမၼတနဲ.ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိမိမိတုိ.လူမ်ဳိးအားကုိယ္စားမျပဳေၾကာင္းျပည္သူလူထုေတြကုိေျပာျပရမည္၊ဥပမာ၊ကရင္ျပည္နယ္မွာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကကရင္မဟုတ္ဘူး၊က်ေနာ္တုိ.ေရြးခ်ယ္ထားတာမဟုတ္ဘူး၊ကခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟာကခ်င္လူမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး၊က်ေနာ္တုိ.ေရြးခ်ယ္ထားတာမဟုတ္ဘူးဒါေၾကာင့္၊က်ေနာ္တုိ.လက္ခံလုိ.မရစသည္ကုိေဟာေျပာရမည္၊ဒီလူေတြကုိလက္ခံလုိ.ရွိရင္မိမိတုိ.အခြင့္အေရးဘယ္လုိဆုံးရွံးသလဲ၊မိမိတုိ.ဖြံ.ျဖဳိေရးဘယ္လုိထိခုိက္သလဲ၊မိမိတုိ.ေန.စဥ္ဓူဝဘဝဘယ္လုိထိခုိက္သလဲစသည္ေတြကုိျပည္သူလူထုမ်ားအားရွင္းျပရမည္၊ျပည္သူလူထုမ်ားကန္.ကြက္ဆႏၵျပေအာင္ရွင္းျပရမည္၊


လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ား(ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္)ဘာလုပ္ရမလဲ၊

စစ္ယူနီေဖာင္ခြ်တ္အာဏာရွင္အုပ္စုမွလာသည့္သမၼတနဲ.ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိပစ္မွတ္ထား၇မည္၊သူတုိ.တေတြဟာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘဝအျဖစ္နဲ.သမၼတ၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားလုပ္ေနသူျဖစ္သည္ကုိသေဘာထားရမည္၊ဒီစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိမိမိတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသသုိ.ဆင္းလာၾကတဲ့အခါအခြင့္သာလွ်င္သာသလုိရွင္းပစ္ရမည္၊အလာလမ္းကုိဖြင့္ထားျပီးအျပန္လမ္းကုိပိတ္ထား၇မည္၊ျပည္သူလူထုဆႏၵအရတက္လာတဲ့သူမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျပည္သူလူထုကုိယ္စားအႏုနည္း၊အၾကမ္းနည္းျဖင့္ဖ်က္ဆီးရမည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: