တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.က်င္းပျခင္းကုိျပည္တြင္းပိတ္ပင္၊ခ်င္းျပည္နယ္ေန.အျဖစ္နာမည္ေျပာင္းခုိင္း
Photo:CHRO

ဒီႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလ(၂၀)ရက္မွာက်ေရာက္မည့္(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.ကုိဗမာစစ္အစုိးရနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ပိတ္ပင္တားဆီးေနသည္၊ဒီအထဲမွာခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.ကုိခ်င္းျပည္နယ္ေန.အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ခ်င္းအမ်ဳိးသားအလံအထက္မွာဗမာအမ်ဳိးသားအလံတင္ခုိင္းျခင္းလည္းေကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေႏွာင့္ယွက္ေနေၾကာင္းခ်င္းသတင္းဌာနအသုိင္းအဝုိင္းမွာေရးသားေနၾကပါသည္၊ဤကဲ့သုိ.ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ.တစ္မ်ဳိးအၾကားအရုိအေသမထီးမဲ့ျပဳျခင္း၊ခ်င္းအမ်ဳိးသားလူထုကုိေစာ္ကားျခင္း၊တုိင္းရင္းသားတုိ.၏အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ားကုိဖ်က္ဆီျခင္း၊တန္တူရည္တူကင္းမဲ့ျခင္းတုိ.ကုိေဖာ္ျပေနသည္၊

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.က်င္းပရျခင္း၏ေနာက္သမုိင္းေၾကာင္းသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ဖလမ္းျမဳိ.နယ္မွာမတူကြဲျပားေနသည့္ခ်င္းအမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားစုစည္းတဲ့အစည္းအေဝးတစ္ရပ္မွာခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း(၅၀၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္၊အဲဒီအခ်ိန္မွစတင္၍ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားတစ္စုတစည္းထဲျဖစ္လာျပီးႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိရယူႏုိင္ခဲ့သည္၊ဤေန.ထူးေန.ျမတ္ကုိအစြဲျပဳျပီးခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.လုိ.သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: