တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ဗမာအစုိးရသစ္၏တရားဝင္မွဳကုိဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ျပည္သူတုိက္ပြဲပုံစံသစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

တရားဝင္သည့္အစုိးရဟုတ္မဟုတ္ (Legitimate Government)

အစုိးရတစ္ခု၏အာဏာသည္ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွဆင္းသက္လာသည္၊အကယ္၍ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကစစ္မွန္ေသာျပည္သူလူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေရးဆြဲထားျခင္းမဟုတ္ဘူးဆုိရင္တရားတဲ့အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္မျဖစ္ႏုိင္ေပ၊မတရားတဲ့အေျခခံဥပေဒမွဆင္းသက္လာသည့္အာဏာကုိမတရားတဲ့အာဏာလုိ.သတ္မွတ္သည္၊ဗမာျပည္ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားသည္ျပည္သူ.လူထုေရြးခ်ယ္ထားသည့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ၊ယင္ကဲ့သုိ.မတရားသည့္အေျခခံဥပေဒအေပၚအေျခခံျပီးဖြဲ.စည္းထားသည့္အစုိးရကုိလည္းတရားမဝင္အစုိးရအျဖစ္သက္ေရာက္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊လက္ရွိဗမာျပည္၏အသစ္ဖြဲ.စည္းထားသည့္အစုိးရသည္တရားမဝင္အစုိးရျဖစ္ေနသည္ကုိထင္ရွားသည္၊

ယုိးယြင္ပ်က္စီးေနေသာႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္မျဖစ္ (A State in Corrupt)

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္ရွိေနႏုိင္ေရးအတြက္အာဏာသုံးရပ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားရမည္၊အာဏာသုံးရပ္ဆုိသည္မွာအုပ္ခ်ဳပ္မွဳအာဏာ(executive power) ဥပေဒျပဳအာဏာ(Legislative power) တရားစီရင္ေရးအာဏာ (judicial power)ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္၊ဤအာဏာသုံးရပ္သည္တစ္ခုနဲ.တစ္ခုအၾကားက်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္မွဳကုိတားဆီးထားရမည့္ Check and Balance ရွိရမည္၊အာဏာညီမွ်စြာက်င့္သုံးႏုိင္ရန္အတြက္အေရးၾကီးသည္၊အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအာဏာသည္သမၼတ၊ဒုသမၼတႏွင့္ကက္ဘိနက္အဖြဲ.မွဆင္းသက္လာသည္၊ဥပေဒျပဳအဖြဲ.မွေပးပုိ.လာသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊ျငင္းပယ္ျခင္းကုိသမၼတကဗီဒုိအာဏာျဖင့္အတည္ျပဳခြင့္၊ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္၊ဥပေဒျပဳအာဏာသည္ျပည္သူကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာရွိသည္၊ဤဥပေဒျပဳအဖြဲ.မွေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားသည့္ဥပေဒမ်ားကုိကြန္ကရက္မွတစ္ဆင့္သမၼတဆီတင္ျပရမည္၊တရားစီရင္ေရးအာဏာအဖြဲ.သည္ကြန္ကရက္မွအတည္ျပဳထားသည့္ဥပေဒမ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ရွင္းျပျခင္း၊တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းအလုပ္မ်ားကုိလုပ္သည္၊တရားသူၾကီးအဖြဲ.သည္ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတုိင္းေရြးခ်က္တင္ေျမာက္ထားျပီးလြတ္လပ္စြာလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းခံရသည္၊လုိအပ္သည့္တရားသူၾကီးအေရအတြက္ကုိကြန္ကရက္မွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္၇မည္၊ဤအဖြဲ.သည္တရားရုံစနစ္လည္ပတ္မွဳအတြက္တာဝန္ရွိသည္၊
ွဗမာျပည္မွာမတရားသည့္အေျခခံဥပေဒအေပၚအေျခခံျပီးအုပ္ခ်ဳပ္မွဳအာဏာရယူထားသည့္သမၼတ၊ဒုသမၼတႏွင့္ကက္ဘိနက္အဖြဲ.သည္တရားမဝင္သည့္အျပင္အစုိးရအဖြဲ.အထက္မွာဓါးျပအုပ္စုအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္ရွိေနသည္၊အၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္အုပ္စုညြန္.ၾကားတဲအတုိင္းလုပ္ေနရသည့္အေျခအေနရွိသည္၊ဥပေဒျပဳအာဏာအဖြဲ.မွာလည္းဓါးျပအုပ္စုအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္းအဖြဲ.ဝင္မ်ားလႊမ္းမုိးထားသည္၊လူထုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ဥပေဒတစ္ရပ္အတည္ျပဳဖုိ.အတြက္လုံးဝမျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားရွိသည္၊တရားစီရင္ေရးအာဏာမွာလည္းလြတ္လပ္စြာတရားစီရင္လုပ္လုိ.မရပါ၊ဓါးျပအုပ္စုအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ညြန္.ၾကားတဲ့အတုိင္းတရားစီရင္ေနရသည္၊တရားစီရင္ေရးအာဏာရပ္မွာအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္းဝင္စြက္ဖက္ေနသည္၊အာဏာသုံးရပ္စလုံးမွာတစ္ခုနဲ.တစ္ခုအၾကားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္သည့္ဓါးျပအုပ္စုအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္းရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္တုိင္းျပည္၏စနစ္သည္ယုိယြင္းပ်က္စီးေနျပီသာဟုသတ္မွတ္သည္၊

တရားမဝင္သည့္အစုိးရႏွင့္ယုိယြင္းပ်က္စီးေနေသာတုိင္းျပည္စနစ္အေပၚျပည္သူမ်ား၏တာဝန္

၁၊အစုိးရကုိအသိအမွတ္မျပဳတဲ့အေနနဲ.တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ျငင္းပယ္ျခင္း (Refusal )လုပ္ရမည္၊အခြန္ေငြမ်ားမေဆာင္ရန္၊အလုပ္မဆင္းရန္၊ကုိယ့္ထူကုိယ့္ထစနစ္တည္ေဆာက္ရန္၊ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအားလုံးရပ္တန္.ရန္၊သူတုိ.ဆီတစ္ခုခုေတာင္းဆုိျခင္းမ်ားကုိရပ္တန္.ရမည္၊(ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္၊အဖြဲ.အစည္းတည္ရွိခြင့္ေပးပါ၊လွဳပ္ရွားမွဳခြင့္ေပးပါစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိဆုိလုိသည္)
၂၊ပ်က္စီးေနေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိတည္ရွိေနသလုိလုိမလုပ္ရန္၊(အယူခံဝင္ျခင္း၊တရားစြဲျခင္း၊အသနာခံျခင္း၊ဆင့္ေခၚခံျခင္း၊စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိရပ္တန္.ရမည္၊)

ဗမာျပည္မွာထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္မ်ား

(က)အတုိက္အခံအုပ္စုမ်ားအေနနဲ.အစုိးရအသိအမွတ္မျပဳေရးအတြက္အစုိးရ၏စက္ယႏၱရာမ်ားလည္ပတ္မွဳေဒါင့္တုိင္မ်ားျဖစ္ေသာစစ္တပ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ျပည္သူ.ဝန္ထမ္းအရာရွိမ်ား၊တရားသူၾကီးမ်ားဆီသုိ.လွ်ိ.ဝွက္စြာအသိေပးစာေရးသားေပးပုိ.ရမည္၊အဖြဲ.အစည္းနာမည္ကုိလွ်ိ.ဝွက္စြာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ေဖာ္ျပစြာျဖင့္ျဖစ္ေစျပည္သူမ်ားကုိအသိေပးရမည္၊တရားဝင္သည့္အစုိးရမဟုတ္သည့္အေၾကာင္း၊အစုိးရျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္မိမိတုိ.တာဝန္ရွိေၾကာင္းစသည့္စာသားမ်ားပါဝင္ေစျပီးအၾကိမ္ၾကိမ္ေရးသားေပးပုိ.ရမည္၊ျပည္သူ.စာတုိက္၊ေၾကးနန္းမ်ားကုိအသုံးျပဳျပီးေပးပုိ.ရမည္၊ေပးပုိ.ရမည့္အဓိကပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ဌာနမ်ားအားလုံးကုိစာရင္းျပဳစုအဖြဲ.၊ရွာေဖြစုေစာင္းအဖြဲတစ္ဖြဲ.ရွိရန္လုိအပ္သည္၊တုိင္းမ်ား၊ျပည္နယ္မ်ား၊ျမဳိ.မ်ား၊ရြာမ်ားအလုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္၊တစ္ႏုိင္ငံအႏွံ.လုပ္ေဆာင္ႏုိင္၇န္ၾကဳိးစား၇မည္၊စာျဖန္.စာၾကဲလုပ္ေဆာင္တာထက္အႏၱရာယ္နည္းပါးျပီးပုိမုိထိေရာက္သည္၊

(ခ)စာေရးသားေပးပုိ.တဲ့အခါတုံ.ျပန္လာမည့္စာမ်ား၊အသံမ်ား၊အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိလက္ခံႏုိင္ရန္ေခတ္မွီတဲ့ကြန္ယက္တစ္ခုခုျဖင့္လက္ခံႏုိင္ရန္စာထဲမွာလိပ္စာေရးထည့္ရမည္၊ယခုေခတ္ဆုိ၊အီေမလ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊group ေမလ္တစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစထည့္ေပးရမည္၊လက္ခံရရွိထားသည့္တုံ.ျပန္စာမ်ား၊အသံမ်ားအေပၚအေျခခံျပီး action အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္ဗ်ဴဟာအဖြဲ.ရွိရမည္၊စစ္တပ္ကအသံဘာလဲ၊ဝန္ထမ္းကအသံဘာလဲ၊သာမန္ျပည္သူမ်ားကအသံဘာလဲစသည္ျဖင့္ေပါ့၊

(ဂ)ဗ်ဴဟာအဖြဲ.ကဆန္းစစ္ျပီးစီးပါကတရားမဝင္အစုိးျဖဳတ္ခ်ေရးအလုပ္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထား၇မည္၊ဘယ္အခ်ိန္စမလဲ၊ဘယ္လုိစမလဲ၊ဘယ္ေနရာစမလဲ၊ဘယ္ေလာင္အထိသြားမလဲ၊ဘယ္သူတာဝန္ယူမလဲ၊အေကာင္းဆုံးအဆုိးဆုံးအေျခအေနကဘာလဲစသျဖင့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ေစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိေခတ္မွီနည္းပညာျဖင့္ေၾကညာရမည္၊ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္၇မည္၊ျပည္သူတုိက္ပြဲျဖစ္ရမည္၊

(ဃ)လုံျခံေရးကိစၥအတြက္မတရားအစုိးရဘက္မွအၾကမ္းဖက္တုံ.ျပန္လာပါကမိမိတုိ.ဘက္မွာအကာကြယ္ေပးမည့္စစ္တပ္အင္းအားကဘာလဲ၊စသည့္လုံျခဳံေရးအကာအကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့အင္းအားတစ္ရပ္ရွိဖုိ.လုိျပီးအဆင္ေျပသလုိတည္ေဆာက္ထားရမည္၊

(င)အားလုံးခ်ဳံေျပာရင္ ၁၊မတရားတဲ့အစုိးရကုိျဖဳတ္ခ်ေျပာင္းလဲပစ္ပုိ.မိမိတာဝန္ရွိတဲ့အေၾကာင္းျပည္သူမ်ားအားအသိေပးျခင္း၊ ၂၊စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ဦးေဆာင္အဖြဲ.ရွိသည့္အေၾကာင္းအသိေပး၇မည္၊ ၃၊ျပည္သူမ်ားလုံျခံေရးအတြက္အတတ္ႏုိင္ဆုံးျပင္ဆင္ထားသည့္အေၾကာင္းအသိေပး၇မည္၊ ၄၊ျပည္သူတုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းအသိေပးရမည္၊ ၅၊အစုိးရျပဳတ္က်သြားပါကေရွ.မွာဘယ္လုိဆက္လုပ္မလဲစသည့္အခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ခ်က္၊လုပ္ရမည္၊

ျပည္သူတုိက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ပါေစ၊ေအာင္ပြဲခံပါေစ၊ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: