တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ Compose

ဗမာစစ္အစုိးရအလိမ္ဥာဏ္နဲ.ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ.စည္းေရးအတြက္ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

တုိင္းရင္းသားအဖြဲ. ၁၂ ဖြဲ.ပါဝင္ေသာညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီကုိဖြဲ.စည္းျပီးေနာက္ဗမာစစ္အစုိးရကနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္စတင္ဖ်က္ဆီးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းခုိင္လုံေသာသတင္းမ်ားအရသိရွိရပါသည္၊

အဖြဲ.အခ်င္းခ်င္းအထဲမွာျပဳိကြဲဖုိ.ဗမာစစ္အစုိးရကအသုံးျပဳေနသည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိေအာက္ပါအတုိင္ျပဳလုပ္ေနသည္၊

သွ်မ္းတပ္ေျမာက္ပုိင္း၊ေကအုိင္အုိတပ္၊တုိ.ကုိစစ္ေရးအရျခိမ္းေျခာက္ေနတယ္၊(သာမညဥပါယ္နဲ.ဒ႑ဥပါယ္ကုိသုံးေနတယ္)၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးစကားေျပာလုိက္၊ဒုတ္ေတြနဲ.ရုိက္ဖုိ.ျခိမ္းေျခာက္လုိက္လုပ္ေနတယ္၊
မြန္ျပည္သစ္ပါတီတပ္ကုိစစ္ေရးရန္မစဘဲလြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာခြင့္နဲ.အျခားေသာမက္လုံးေပးတဲ့စကားအျပဳအမွဳမ်ားလုပ္လာေနတယ္၊(ဒါနဥပါယ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္)အေပးအကမ္းလုပ္လုိက္၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးစကားေျပာလုိက္လုပ္ေနတယ္၊
ေကအန္ယူတပ္ကုိစစ္ေရးအရေျခမွဳန္းေနတယ္၊ဒ႑ဥပါယ္တစ္ခုတည္နဲ.ခ်ေနတယ္၊

ခ်င္းတပ္ကုိေတာ့တတ္ႏုိင္သေလာက္မက္လုံးလဲမေပး၊စစ္ေရးလဲမလုပ္အေျခအေနနဲ.ထားတယ္၊ဒါေတြအားလုံးဟာေဘဒဥပါယ္ျဖင့္အႏုိင္ယူႏုိင္ေရးအတြက္စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီအဖြဲ.ဝင္အခ်င္းခ်င္းအၾကားစိတ္ဝမ္းကြဲမွဳျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့အေျခခံနည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္အစုိးရကဘယ္တုိင္းရင္းသားကုိမွမခ်စ္ဘူးဆုိတာမွတ္ထားေလာ့၊တစ္မ်ဳိးျပီးတစ္မ်ဳးိတစ္ခုျပီးတစ္ခုရွင္းလင္းေနသည္ကုိေတြ.ရသည္၊သုိ.ေသာ္၊အျခားတစ္ဖက္မွာလည္းဗမာစစ္အစုိးရအပါအဝင္ဗမာလူမ်ဳိးေတြကလည္းေပးဆပ္ေနရျခင္းကုိၾကီးမားလြန္ပါတယ္၊တုိင္းျပည္ကုိအာရွမွာအဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံဘဝသုိ.ေရာက္သြားျပီးလြတ္လပ္မွဳ၊လူ.အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေတြရဲ.ဒဏ္ေတြကုိတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြကသာခံစားေနရတာမဟုတ္ဘဲဗမာလူမ်ဳိးမ်ားလည္းအလာတူခံစားေနရတယ္၊ဒါဟာဗမာစစ္အစုိးရကတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြနဲ.အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ျပည္တြင္းစစ္၏ေနာက္ဆက္အက်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္အစုိးရမွကမ္းလွမ္းဆက္ဆံလာေနသည္ကုိတစ္မ်ဳိးသားအထဲမွာမၾကည့္ၾကဘဲတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးအတြင္မွာျခဳံျပီးၾကည့္ၾကရန္လုိအပ္သည္၊လက္ေႏွးေနရင္ကြ်န္းဘဝဆက္ျဖစ္ေနအုံးမွာပဲ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: